by Mateus Nudelmann

Paris Fashion Week 2020

Designs Simone Campos for Mateus Nudelmann
© Alessandra Chastalo: Model photos Paris Fashion Week

 

Further robe themes